Kika Online

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky www.kikaonline.cz

Kdo jsem a k čemu slouží tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky www.kikaonline.cz (dále jen „Web“)?
Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím Webu (dále jen „VOP“) zpracovala Kristýna Kupská, IČO: 75806525, sídlo Jar. Svobody 820/1b, 664 47 Střelice, tel.: +420 731 450 555, e-mailová adresa: info@kikaonline.cz (dále jen „já“).

Prodávajícím služeb jsem já a kupujícím služeb budete Vy, pokud se mnou uzavřete Kupní smlouvu o nákupu mých služeb (dále jen „Smlouva“).

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Jaké služby nabízím?

 1. Webdesign, grafické práce, správu sociálních sítí, správu webových stránek a internetových obchodů
 2. Osobní a online konzultace
 3. Mentoring, koučink v online podnikání

 

Kde najdete informace a ceny služeb?

Nabídku služeb naleznete na Webu. Po rozkliknutí názvu a základních informací o konkrétní službě se Vám zobrazí podrobnější informace a cena. Dodavatelem služeb jsem já. Nejsem plátce DPH.

Moje hodinová sazba činí 750 Kč / každých započatých 15 minut

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za moje služby?

Cenu za moje služby je možné uhradit některým z následujících způsobů:

 • klasickým bankovním převodem, a to na můj bankovní účet č. 1307197711/5500, s tím, že jako variabilní symbol uvedete číslo Vaší objednávky;
 • přímým bankovním převodem, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky;
 • platební kartou službou Stripe a PayPal, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky;


Jakmile obdržím Vaši platbu za službu, potvrdím Vám prostřednictvím e-mailové zprávy její přijetí a zašlu Vám příslušný doklad.

Kdy a jakým způsobem Vám moje služby dodám?

Objednanou službu Vám dodám po zaplacení její ceny, a to tak, že Vám prostřednictvím e-mailové zprávy zašlu potvrzení o přijetí platby a informaci o termínu dodání služby.

Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

Smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do okamžiku dodání služby.

Přístup k uzavřené Smlouvě budeme mít my i Vy (zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší objednávky i text VOP).

Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Jaké kroky vedou k uzavření Smlouvy?

Pokud kliknete na Webu na odkaz, prostřednictvím kterého si lze službu objednat, budete přesměrován/a na objednávkový formulář (využívám platební bránu SimpleShop.cz), v rámci kterého se Vám zobrazí:

 • základní informace o konkrétní službě, včetně její konečné ceny;
 • kolonky pro vyplnění Vašich identifikačních údajů;
 • tyto Vaše údaje vyplňte;
 • způsoby, jakými lze cenu za službu uhradit, včetně uvedení dodatečných nákladů za konkrétní způsob úhrady účtovaných nad rámec ceny za službu: zaškrtnutím příslušného políčka si vyberte způsob úhrady, který Vám vyhovuje;
 • text „Souhlasím s Obchodními podmínkami.“: po rozkliknutí odkazu se Vám zobrazí text tohoto dokumentu. Tento dokument si pozorně přečtěte. Váš souhlas vyjádřete zaškrtnutím políčka;
 • text „Chci se přihlásit k odběru newsletteru“: pokud chcete být v obraze, co je u mne nového, přihlaste se zaškrtnutím políčka k odběru newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit;


Po kliknutí na tlačítko „Potvrzuji objednávku“ se Vám zobrazí rekapitulace Vaší objednávky a pokyny k platbě. Po provedené kontrole a případné opravě mi můžete odeslat objednávku.

Jakmile obdržím Vaši objednávku, potvrdím Vám její převzetí a přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy. Za okamžik, kdy dojde k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi, se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena.

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám Vám za to, že konkrétní služba je v okamžiku jejího dodání a převzetí bez vad, tedy že je funkční. Pokud se v době 24 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétní služby, tedy přestane v této době fungovat, máte právo takovou vadu reklamovat. Práva z vadného plnění však nemáte, pokud jste o vadě služby před jejím převzetím věděl/a anebo pokud jste ji způsobil/a sám/sama (např. nemáte aktuální software, ztratil/a jste Vaše osobní přihlašovací údaje apod.). Za vadu služby se nepovažuje situace, kdy se do konkrétní služby nemůžete přihlásit z důvodu přerušení či výpadků dodávky ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb či internetu či z jakéhokoli jiného důvodu způsobeného třetí stranou.

Pokud budete chtít reklamovat vadu služby, napište mi na e-mailovou adresu. Zadejte Vaši e-mailovou adresu. V e-mailové zprávě popište, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi služby a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na opravu či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy). Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na e-mailovou adresu, z níž jste mi reklamaci odeslal/a. Po obdržení reklamace Vám zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Kdy máte práva ze záruky za jakost?

Práva ze záruky za jakost byste měl/a pouze v případě, že by záruční doba byla uvedena v informacích u konkrétní služby na Webu či v reklamě na službu. V takovém případě bych se zavazovala, že služba bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro uplatnění vady služby, na kterou se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení pro uplatnění práv z vadného plnění.

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Pokud mě požádáte, abych Vám dodala službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zanikne Vám právo odstoupit od Smlouvy.

Pokud mě nepožádáte, abych Vám dodala službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Pokud budete chtít uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy, napište mi na e-mailovou adresu. Zadejte Vaši e-mailovou adresu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailovou zprávou.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, nic mi nevracíte ani neplatíte a já Vám bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy) vrátím celou platbu, kterou jsme od Vás obdržela. Pro vrácení platby použiji stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a Vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Od kdy jsou tyto VOP platné a účinné?

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 10. 2022.


Vaše Kristýna Kupská